Kupnja stana važna je odluka u životu svakog pojedinca. Postupak kupnje stana može biti stresan i kompliciran. Kako bismo vam olašali kupnju pripremili smo za vas vodič za kupnju stana u kojem vam detaljno pojašnjavamo sve korake pri kupnji.

ODABIR I REZERVACIJA

Nakon odabira željenog stana, kupac isti može rezervirati osobno ili telefonski u našem prodajnom uredu na brojeve telefona 01/38 64 218. Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona (mobitela). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ukoliko se kupac odlučio na kupnju, slijedi potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Ugovor se potpisuje u 4 primjerka od kojih kupac zadržava 3, a R.A.I Grupa 1 primjerak.

OVJERA UGOVORA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

Nakon potpisa ugovora djelatnici prodaje uputiti će kupca kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe R.A.I Grupa (u ugovoru Prodavatelj). Trošak ovjere ugovora snosi kupac. Preporučuje se uz ovjereni original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije.

PLAĆANJE

Kupac je obavezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene na žiro-račun R.A.I Grupe. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

PRIJAVA POREZA NA PROMET NEKRETNINAMA

Kupac je obavezan u roku od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora prijaviti porez na promet nekretninama u nadležnu Poreznu upravu. Porez na promet nekretninama za novogradnju plaća se u visini od 5% na dio cijene stana koji se odnosi na troškove zemljišta i komunalnog doprinosa.
Porez na promet nekretninama mora se prijaviti u Poreznu upravu neovisno od toga da li je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet nekretninama ili nije.
Obrazac za prijavu poreza na promet nekretninama možete preuzeti na stranici Porezne uprave

Pri prijavi poreza na promet nekretnina moguća su oslobođenja od plaćanja kako je definirano Zakonom o porezu na promet nekretnina.
Citat iz Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 22 od 18.02.2011. godine):

Članak 11.a

(1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. da imaju hrvatsko državljanstvo
2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi,
3. da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi:
– za 1 osobu do 50 m2 građevine
– za 2 osobe do 65 m2 građevine
– za 3 osobe do 80 m2 građevine
– za 4 osobe do 90 m2 građevine
– za 5 osoba do 100 m2 građevine
– za 6 osoba do 110 m2 građevine
– za 7 i više osoba do 120 m2 građevine.
4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu:
4.1. građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine iz točke 3. ovoga članka ili
4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke 4.1. ovoga članka.

(2) Iznimno od točke 4.2. stavka 1. ovoga članka, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. stavka 1. ovoga članka uzimaju se i te otuđene nekretnine.

(3) Ako površina nekretnine prelazi zadane površine iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine.

(4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina iz točke 3. stavka 1. ovoga članka prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

(5) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug i djeca.

(6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:
1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,
2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja,
3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

(7) Otuđenjem nekretnine u smislu točke 1. stavka 6. ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin na temelju stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Za sve ostale informacije, možete se obratiti Ministarstvu Financija – Porezna uprava na: 0800 66 99 33 ili www.porezna-uprava.hr
Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32
Rad sa strankama: 8:00 – 13:30
Tel: 01 6501 111

PRIMOPREDAJA STANA

Primopredaja se vrši nakon izvršenog Tehničkog pregleda i pravomoćne Uporabne dozvole. Za primopredaju je potrebno imati Potvrdu o podmirenju ugovornih obveza koja se podiže u Upravi Nivogradnje. Kupac s Potvrdom o podmirenju ugovornih obveza odlazi na objekt gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila u stanu (plinomjer, brojilo električne energija, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalnim ugovorom te njegovim fotokopijama (3 primjerka) kupac odlazi u Plinaru, Vodoopskrbu i HEP izvršiti prijenos brojila na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila na sebe, kupac ponovno dolazi na objekt gdje se popunjava Zapisnik o primopredaji prostora te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom.

UPIS VLASNIŠTVA

Po uplati ukupne kupoprodajne cijene te ukoliko je objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisan u zemljišne knjige, kupac u Upravi R.A.I Grupe preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe R.A.I Grupe (u ugovoru Prodavatelj).
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb (zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice).
Radno vrijeme ZK odjela:
Pon, čet, pet 8:00 – 12:15 h
Uto, sri 8:00 – 12:15 h i 15:00 – 20:00 h

Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine:
– prijedlog za upis vlasništva (2x)
– ovjereni ugovor o kupoprodaji
– ovjerena tabularna isprava
– dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice)
– pristojba od 250 Kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci).

Upis vlasništva kupca moguć je jedino ako je objekt i svi njegovi dijelovi upisan u zemljišne knjige. Četiri mjeseca po uporabnoj dozvoli, objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisuju se u zemljišne knjige.