LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru. Sadržaj lokacijske dozvole i način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Potvrda gl. projekta (građevinska dozvola) je dokument na temelju kojeg se može započeti gradnja građevine. Izdavanjem građevinske dozvole utvrđuje se da je gl. projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11, NN 90/12, NN 55/12) te posebnim propisima i uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji. Dozvolu izdaje Ured državne uprave u županiji, odnosno Ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva na čijem području se gradi.

UPORABNA DOZVOLA

Uporabna dozvola je dokument na temelju kojeg se izgrađena građevina smije početi koristiti. Uporabnu dozvolu izdaje tijelo graditeljstva koje je izdalo građevinsku dozvolu, a nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i da su ispunjeni svi bitni zahtjevi za građevinu.

ETAŽNI ELABORAT

Etažni elaborat, odnosno plan posebnih dijelova nekretnine, je elaborat pomoću kojeg se stječe vlasništvo nad samostalnim tj. posebnim dijelovima nekretnine (etažno vlasništvo).

ETAŽIRANJE

Etažiranje je pravno-upravno-tehnički postupak kojim se uspostavlja vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo.

TABULARNA ISPRAVA

Tabularna isprava je izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Obaveza kupca je preuzeti Tabularnu ispravu u roku 30 dana od zaprimljene obavijesti o preuzimanju iste u prodajnom uredu Nivogradnje, Medvedgradska 19.

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Energetski certifikat je dokumet koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba. Svrha energetskog certifikata je pružiti informaciju vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskim svojstvima zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenje tehničkih pojmova. Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavne za pravni promet. Zemljište, u smislu Zakona o zemljišnim knjigama, je dio zemljišne površine koji je u katastru zemljišta označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). Sve što je sa zemljištem trajno spojeno, na površini ili ispod nje, u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i, ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli njegovu pravnu subinu. U zemljišne knjige upisuje se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno. Zemljišne knjige vode općinski sudovi. Zemljišna knjiga je javna. Svatko može zahtijevati uvid u zemljišne knjige i sve pomoćne propise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Kupoprodajni ugovor obvezuje prodavatelja da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo vlasništva, a kupac se obvezuje prodavatelju platiti ugovorenu cijenu.